Posted in

Winwinlening – Winwin situatie?

Posted in

Als particulier, met woonplaats in het Vlaams Gewest,kan u een lening tot 75.000 EUR met een looptijd tussen 5 en 10 jaar verstrekken aan een Vlaamse onderneming, ter financiering van diens activiteiten. Deze lening kan gegeven worden aan een eenmanszaak of aan een vennootschap.

Als kredietgever krijgt u hiervoor in ruil een belastingkrediet in de personenbelasting van 2,5% op het openstaand kapitaal van de winwinlening, wat neerkomt op een jaarlijks belastingkrediet van maximum 1.875 EUR. Ook betaalt de kredietnemer jaarlijks interesten op het openstaand kapitaal aan u als kredietgever. Voor winwinleningen afgesloten in 2023 ligt deze interestvoet tussen 2,625% en 5,25%. Op de bruto ontvangen interesten is dan wel roerende voorheffing verschuldigd.

Voorwaarden

Kredietnemer

Alle KMO’s met een economische activiteit gevestigd in het Vlaamse Gewest komen in aanmerking als die voldoen aan de Europese KMO-definitie. VZW’s mogen ook een winwinlening aangaan indien deze een economische activiteit uitoefenen. Ook bijberoepers kunnen een winwinlening aangaan.

Een KMO kan tot 300.000 EUR aan winwinleningen aangaan, dit weliswaar met verschillende kredietgevers, rekening houdend met het maximumbedrag van 75.000 EUR voor elke kredietgever.

Risico

Indien de kredietnemer het uitgeleende bedrag niet kan terugbetalen kan de kredietgever 30% van het uitgeleende bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet.

Kredietgever

De kredietgever mag niet de echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende partner zijn van de kredietnemer als hij zijn activiteit uitoefent onder de vorm van een eenmanszaak.

De kredietgever mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van de kredietnemer zijn als de activiteit wordt uitgeoefend onder de vorm van een vennootschap.  De kredietgever mag ook niet de echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende partner van één van deze personen zijn. Hij mag ook geen werknemer zijn van de kredietnemer. Dit betekent wel dat ongehuwden en partners zonder samenlevingscontract elkaar een winwinlening kunnen toestaan.

De kredietgever mag gedurende de looptijd van een winwinlening ook geen kredietnemer zijn bij een andere winwinlening.

De kredietgever mag maximum 75.000 EUR uitlenen. Dit mag wel verdeeld zijn over één of meerdere leningen. Dit maximum geldt per persoon afzonderlijk.

Cijfermatig voorbeeld belastingvoordeel voor u als kredietgever

U leent 75.000 EUR uit aan uw zoon in het kader van zijn zelfstandige activiteiten. Deze lening heeft een looptijd van 10 jaar. De lening wordt na 10 jaar volledig terugbetaald. U spreekt met uw zoon een rentevoet af van 2,625%.

Gedurende de looptijd van de winwinlening (dus 10 jaar) kunt u in de personenbelasting een jaarlijks belastingkrediet van 1.875 EUR genieten. Enkel in het eerste en het laatste jaar van de lening is dit beperkt tot 937,50 EUR.

Jaarlijks ontvangt u een bruto interest van 1.968,75 EUR. Hierop bent u roerende voorheffing verschuldigd van 30% waardoor u jaarlijks een netto-interest van 1.378,12 EUR ontvangt.

Het maximum van 75.000 EUR geldt per kredietgever dus uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner kan ook hetzelfde voordeel genieten als deze ook 75.000 EUR uitleent aan uw zoon.

De winwinlening is een handig financieringsinstrument. U kan op deze manier een familielid of kennis financieel ondersteunen bij de uitoefening van hun economische activiteiten. Zij kunnen een lening aangaan tegen een lage interestvoet u kan tegelijkertijd een mooi rendement op het uitgeleende bedrag behalen. Een win-winsituatie dus!