Posted in

Gunstregelingen voor de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen in de schenk- en erfbelasting

Posted in

Als u als ondernemer overlijdt, dan worden de aandelen van uw vennootschap onderworpen aan de erfbelasting. Hetzelfde geldt voor de activa van uw eenmanszaak. Deze erfbelasting kan in Vlaanderen oplopen tot 27% voor vererving in de rechte lijn en tussen partners, in andere gevallen kunnen de tarieven oplopen tot 55%.

Als uw vennootschap of onderneming als familiale onderneming kwalificeert dan geniet u van een fiscaal gunstregime in de schenk- en erfbelasting.

Op de schenking van een familiale onderneming betaalt u geen schenkbelasting. Als het gaat over de vererving van een familiale vennootschap of onderneming in rechte lijn of tussen partners, dan geldt een tarief erfbelasting van 3%, in andere gevallen betaalt u 7% erfbelasting. 

Voorwaarden te vervullen op het ogenblik van de overdracht

Participatievoorwaarde

Bij de overdracht van een onderneming

De erflater moet beroepsmatig geïnvesteerd hebben in de goederen die hij wenst na te laten.

Bij de overdracht van een vennootschap

De schenker of erflater moet (al dan niet samen met familie) minstens 50% van de aandelen in zijn bezit hebben.
Wanneer de schenker of erflater met één of twee andere aandeelhouders 70% of 90% van de stemrechten van de aandelen bezit, wordt deze grens teruggebracht tot 30%. 

Reële economische activiteit

Onroerende goederen hoofdzakelijk bestemd of aangewend voor bewoning kunnen niet worden overgedragen onder deze gunsttarieven.

De vennootschap moet de uitoefening van een nijverheids- handels- of landbouwactiviteit of vrij beroep tot doel hebben. De vennootschap moet dus economisch actief zijn.

Er is geen reële economische activiteit als uit de jaarrekening van minstens één van drie boekjaren voorafgaand aan de schenking of het overlijden blijkt dat de terreinen en gebouwen meer dan 50% uitmaken van het totaal actief én de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen maximaal 1,5% van de totale activa uitmaken.

De belastingplichtige mag het tegenbewijs leveren dat er ondanks de lage personeelskosten en de hoeveelheid terreinen en gebouwen geboekt op de balans toch een reële economische activiteit is.

Voorwaarden te vervullen na de schenking/het overlijden

In het geval van een familiale onderneming moet de activiteit ononderbroken verder worden gezet. De onroerende goederen waarop het verminderd tarief van toepassing is mogen niet worden overgedragen of hoofdzakelijk tot bewoning worden bestemd. 

In het geval van een familiale vennootschap moet de activiteit ononderbroken behouden blijven en er moet door de vennootschap elk jaar een jaarrekening worden neergelegd. De vennootschap mag ook geen vennootschap zonder reële economische activiteit worden. Er mag in de vennootschap ook geen kapitaalvermindering plaatsvinden en de maatschappelijke zetel van de vennootschap moet in de EER blijven.

Na verloop van drie jaar zal VLABEL nagaan of er aan alle voorwaarden wel degelijk is voldaan. Is dit niet het geval, dan zullen de normale tarieven van toepassing zijn.

U heeft er als houder van een familiale onderneming of vennootschap wel degelijk baat bij om na te denken over de toekomst van uw onderneming.